Privacy statement

1. Algemeen

Deze website is van Maak B.V. of, voor zover het gaat om het VEED Awards, van VEED B.V., kantoorhoudende aan de Czaar Peterstraat 159, 1018 PJ Amsterdam (hierna te noemen: ‘Maak’ en ‘VEED’).

Maak en VEED hechten aan jouw privacy en aan de bescherming daarvan. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Maak en VEED houden zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en eventueel andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop Maak en VEED jouw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen. Voor alle duidelijkheid en zorgvuldigheid benadrukken we daarbij dat we onderling geen persoonsgegevens uitwisselen of samenvoegen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Maak en VEED, en op de merken, labels en handelsnamen die daar deel van uit maken (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle websites en apps).

2. Contact

Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar de contactpersoon Privacy binnen Maak en VEED, Jacqueline Vizee: jacqueline@maak.amsterdam.

3. Persoonsgegevens

Maak en VEED zijn ten aanzien van de persoonsgegevens die ze verwerken verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Maak en VEED verwerken persoonsgegevens om hun producten, diensten en activiteiten aan te kunnen bieden en uit te voeren, hun dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou te kunnen communiceren.

De persoonsgegevens die door Maak of VEED worden verwerkt verkrijgen wij, omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, deze in het kader van onze producten, dienstverlening of activiteiten zijn verkregen, deze door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of doordat deze via openbare bronnen bekend zijn geworden. De persoonsgegevens die we verwerken, hangen altijd samen met de relatie tussen Maak of VEED en jou, als betrokkene.

Voorbeelden van persoonsgegevens die Maak of VEED verwerkt zijn:

We verwerken alleen persoonsgegevens van:

Bij events, zoals het VEED festival, gelden de bezoekersvoorwaarden die door het event worden opgelegd. Daar kan deel van uitmaken dat er tijdens het event beeld- en geluidsopnamen worden gemaakt. Door deel te nemen aan het event, geef je niet alleen uitdrukkelijk toestemming om op zulke beeld- en geluidsopnamen afgebeeld en opgenomen te worden, maar ook voor het openbaarmaken en verveelvoudigen daarvan, wereldwijd, voor onbepaalde duur en voor ieder distributiekanaal, platform en medium. Dit geldt dus uitdrukkelijk ook als daarbij gebruik wordt gemaakt van jouw portret, naam en/of stem. Indien je minderjarig bent, moeten je ouders of wettelijk vertegenwoordigers hier toestemming voor geven. Die toestemming wordt verondersteld te zijn verleend door je ouders of wettelijk vertegenwoordigers als je 16 jaar of ouder bent, maar willen we graag uitdrukkelijk aangevinkt zien in een opt-in als je jonger bent dan 16 jaar, op het moment dat je de tickets voor een event bestelt.

We verzamelen géén persoonsgegevens van bezoekers van de website. Dus als je enkel en alleen onze website bezoekt en verder geen relatie met Maak of VEED aangaat, is er geen sprake van een verwerking van persoonsgegevens. Wel werken we met cookies; de voorwaarden die daarvoor gelden kun je lezen in ons Cookiestatement. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Maak of VEED ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en voor het actueel houden van jouw persoonsgegevens. Maak of VEED is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Ook sta je er voor in dat je tenminste 16 jaar of ouder bent – waarbij toestemming van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers verondersteld wordt – en als dat niet zo is, dat je toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebt om de persoonsgegevens te verstrekken. Dat moet je ook bevestigen door de opt-in bij het bestellen van de tickets. Bij twijfel van onze kant op dit punt, kunnen we je verdere vragen stellen of contact met jou of je ouders/wettelijk vertegenwoordigers opnemen.

4. Doeleinden van de verwerking

1) de totstandkoming en uitvoering van (de) gesloten overeenkomst(en), zoals voor:
a) het aankopen en leveren van een (e-)ticket;
b) het factureren en de financiële afwikkeling van de aankoop van producten, diensten of activiteiten;
c) het versturen van serviceberichten met informatie over bijvoorbeeld de gegevens van events, tijden, vervoer, verblijf etcetera.
2) het verzorgen van door jou als ontvangende betrokkene, gewenste communicatie, zoals het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen en verzenden van aanbiedingen en het faciliteren van social mediakanalen van Maak of VEED, of kanalen die aan Maak of VEED gerelateerd zijn. Indien deze communicatie plaatsvindt via e-mail, zal er altijd voorafgaande uitdrukkelijke toestemming aan jou worden gevraagd (opt-in) voor het gebruik van jouw e-mailadres. Als je de betreffende communicatie niet meer wilt ontvangen van Maak of VEED, kun je je op ieder moment uitschrijven door middel van de afmeld link onderaan de betreffende communicatie (opt-out).
3) het voldoen aan op Maak of VEED toepasselijke wet- en regelgeving. In bijzondere, uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat Maak of VEED jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking moet stellen bijvoorbeeld bij vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;
4) voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle(s);
5) voor doeleinden van fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van Maak of VEED.

Maak of VEED bewaart jouw persoonsgegevens uitsluitend zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Zodra dat doel niet meer bestaat of als er geen wettelijke (bewaar)verplichting meer geldt, worden je persoonsgegevens verwijderd.

5. Grondslag van de verwerking

Maak of VEED verwerkt jouw persoonsgegevens primair omdat dit nodig is om met jou gesloten overeenkomsten tot stand te brengen en uit te voeren, of op grond van door jou verleende toestemming. Verleende toestemming kan altijd worden ingetrokken. Verder kan er een wettelijke plicht gelden om persoonsgegevens te verwerken, of kan er sprake zijn van een gerechtvaardigd belang van Maak of VEED om tot de verwerking te komen

6. Diensten van andere partijen

Maak of VEED maakt bij de levering van haar producten, diensten en activiteiten gebruik van de diensten van andere partijen die in haar opdracht en onder haar toezicht tot uitvoering overgaan. Waar dit van toepassing is sluit Maak of VEED een passende verwerkersovereenkomst met die partijen, waarin de verwerking van persoonsgegevens en de beveiliging daarvan geborgd is. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij partijen die in opdracht van Maak of VEED (e-)tickets aan je toezenden. Daarbij worden jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst met Maak of VEED en zijn deze partijen niet gerechtigd om je persoonsgegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Mocht je zelf een overeenkomst met zulke andere partijen aan willen gaan, bijvoorbeeld omdat je een product bij die partij wil kopen of omdat je je wilt abonneren op een nieuwsbrief van die andere partij, dan staat dat je natuurlijk vrij. Maak of VEED heeft daar dan echter geen invloed (meer) op en de verwerking van de persoonsgegevens die je dan aan die andere partij verstrekt vindt dan buiten ons zicht en verantwoordelijkheid plaats. We raden je aan om dan voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door zulke partijen, goed te kijken naar het privacy statement van die partijen. Als je via een website van Maak of VEED een (hyper)link aanklikt die doorlinkt naar de website van een derde partij, dan verlaat je de website van Maak of VEED. Maak en VEED staan op geen enkele manier in voor zulke websites van derden; Maak en VEED hebben daar namelijk geen enkele invloed op.

7. Toegang tot jouw persoonsgegevens en beveiliging

Alleen de medewerkers van Maak of VEED en de derden die Maak of VEED inschakelt als verwerker hebben toegang tot jouw persoonsgegevens en alleen als dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is. De personen met toegang zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG en/of op grond van hun overeenkomst met Maak of VEED. Maak en VEED hechten daarbij grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens en rekening houdend met de stand van de techniek, zorgen zij voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Als Maak of VEED gebruik maakt van diensten van derde partijen, dan zal ze in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over de te treffen beveiligingsmaatregelen. Verder zal Maak of VEED verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk aan je melden als Maak of VEED daartoe verplicht is.

8. Jouw privacyrechten

Een en ander geldt steeds voor zover de uit de AVG voortvloeiende beperkingen daaraan niet in de weg staan.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Maak of VEED verwerkt, kun je een inzageverzoek doen. Los van de andere genoemde rechten. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering van je persoonsgegevens of de intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je steeds sturen via jacqueline@maak.amsterdam. We verzoeken je om daarbij aan te geven of je verzoek ziet op Maak of op VEED. Je ontvangt dan binnen vier weken na ontvangst van je verzoek een bericht van Maak of VEED.

Verder kun je als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je kunt je altijd uitschrijven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen.

9. Wijziging van het Privacy Statement

Maak en VEED behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement via de website van Maak of VEED regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© MAAK en VEED 2018

Thanks!